Chula MOOC

Chula MOOC: Mar - Apr 2020

 • Loading Video
  รายวิชา สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน: Health in Global Warming จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่าความรู้เรื่อง สาเหตุโลกร้อน และผลกระทบต่อสุขภาพ การป้องกันการแพร่ระบาดของพาหะนำโรค เชื้อโรคที่มีผลจากภาวะโลกร้อน ปัญหาสุขภาพกับภาวะโลกร้อน และกาจัดการ ภาวะอาหารเป็นพิษ การสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต การจัดการด้านอารมณ์และจิตใจ การดูแลเรื่องสุขาภิบาลอาหาร และสุขอนามัย และสุดท้ายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะ และสารพิษตกค้าง
  วิดีโอบทเรียน 15 ตอน
  Pre-test / แบบฝึกหัดท้ายบท / Post-test
  Course Active Period: Mar 19th, 2020 - Apr 30th, 2020
  Enrollment Period: Mar 19th, 2020 - Apr 30th, 2020
  Current Enrollment: 5007/5000 enrolled
  รศ. ภญ. ดร.มะลิ วิโรจน์แสงทอง รศ. ภก. ดร.พิสิฐ เขมาวุฆฒ์ รศ.สัตถาพร สิโรตมรัตน์ อ. ภก. ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน และอ. ดร.กรรณิกา ขันธศุภ
  Chulalongkorn University
  Course Full
 • Loading Video
  รายวิชา ก้าวแรกสู่การสร้างคุณค่าด้วยข้อมูล จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญสำหรับนิสิต และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยเนื้อหาวิชาจะนำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญในการเก็บข้อมูล ประเภทข้อมูล แนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูล รวมถึงกรณีตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  วิดีโอบทเรียน 16 ตอน
  Pre-test / แบบฝึกหัดท้ายบท / Post-test
  Course Active Period: Mar 6th, 2020 - Apr 30th, 2020
  Enrollment Period: Mar 6th, 2020 - Apr 30th, 2020
  Current Enrollment: 5000/5000 enrolled
  รศ. ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ
  Chulalongkorn University
  Course Full
 • Loading Video
  รายวิชายาน่ารู้: การใช้ยาเทคนิคพิเศษ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่าความรู้เรื่อง ยา มีความสำคัญต่อบุคคลทุกเพศทุกวัย และเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรู้เพราะว่า การใช้ยา ผู้ที่จะใช้ต้องมีความรู้ และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง สำหรับวิชานี้จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาและคำแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษอย่างถูกวิธี ยาที่จะกล่าวถึงได้แก่ ยาที่ใช้สำหรับปาก ตา หู จมูก และทางทวาร หรือไม่ว่าจะเป็นยาที่ใช้สำหรับกลุ่ม เช่น ยาสำหรับโรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
  วิดีโอบทเรียน 16 ตอน
  Pre-test / แบบฝึกหัดท้ายบท / Post-test
  Course Active Period: Mar 6th, 2020 - Apr 30th, 2020
  Enrollment Period: Mar 6th, 2020 - Apr 30th, 2020
  Current Enrollment: 5004/5000 enrolled
  ผศ. ภก. ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ, ผศ.ภญ.ดร.ณัฎฐดา อารีเปี่ยม, อ.ภญ.ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง และ อ.ภก.บวรภัทร สุริยะปกรณ์
  Chulalongkorn University
  Course Full
 • Loading Video
  วิชาทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรม เนื้อหาจะกล่าวถึง ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญอย่างไรกับการทำธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม การคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจ และการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร มาเรียนรู้ความหมายของคำว่า ทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง อะไรบ้างที่จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา อายุความคุ้มครองนานเท่าใด ความรู้เรื่องสิทธิบัตร ประเภทสิทธิบัตร เรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นการนำเสนอความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับ ธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมให้แก่บุคลากร นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป รวมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการทำงานตามวิชาชีพ และประโยชน์ด้านอื่นๆ
  วิดีโอบทเรียน 9 ตอน
  Pre-test/Quiz/Post-test
  Course Active Period: Mar 6th, 2020 - Apr 30th, 2020
  Enrollment Period: Mar 6th, 2020 - Apr 30th, 2020
  Current Enrollment: 5000/5000 enrolled
  รศ. ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล
  Chulalongkorn University
  Course Full
 • Loading Video
  รายวิชาเรื่อง Giving Basic Presentations in English จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เรื่องทักษะการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อสามารถเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ของการนำเสนอ รวมถึงได้รู้เกี่ยวกับเนื้อหาการนำเสนอ ขั้นตอนการเตรียมตัว การวางแผนการนำเสนอโดยมีวัตถุประสงค์ของการนำเสนอที่ชัดเจน และองค์ประกอบต่าง ๆ ของการนำเสนอ เป็นต้น ทั้งยังให้ข้อมูลรายละเอียดด้านเทคนิคบางประการที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้เพื่อให้การนำเสนอของตนน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยมีการยกตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจสำหรับส่วนต่างๆ ในการนำเสนอผลงานประกอบด้วย
  วิดีโอบทเรียน 9 ตอน
  เอกสารประกอบ 8 ชุด
  Pre-test / แบบฝึกหัดท้ายบท / Post-test
  Course Active Period: Mar 6th, 2020 - Apr 30th, 2020
  Enrollment Period: Mar 6th, 2020 - Apr 30th, 2020
  Current Enrollment: 6500/6500 enrolled
  ผศ. ดร.จุฬาภรณ์ กองแก้ว ผศ.กรุณา นาผล และ อ.วรลัญจ์ กองพลพรหม
  Chulalongkorn University
  Course Full
 • Loading Video
  รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : โค้งสุดท้ายไวยากรณ์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ จะเป็นการสรุปประเด็นไวยากรณ์ที่พบบ่อยในข้อสอบ ติวเข้มสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด ทบทวนประเด็นเพิ่มความมั่นใจก่อนเข้าสนามสอบ และสอนเกี่ยวกับ problem sounds, word stress และ linking sounds รวมถึงการออกเสียงเบื้องต้น
  วิดีโอบทเรียน 9 ตอน
  Pre-Test, Post-Test
  Course Active Period: Mar 6th, 2020 - Apr 30th, 2020
  Enrollment Period: Mar 6th, 2020 - Apr 30th, 2020
  Current Enrollment: 10000/10000 enrolled
Chula MOOC

Chula MOOC: Feb - Mar 2020

 • Loading Video
  รายวิชาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: what (Love) is in the air? จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญเพราะปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้ายแรงขึ้นทำให้เกิดปรากฎการณ์ที่แปลกประหลาดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนขึ้น ฝนไม่ตกเกิดภาวะน้ำแห้งแล้ง และที่เห็นได้ชัดที่สุดคือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 ซึ่งทำให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับผลกระทบโดยตรงทำให้รัฐบาลต้องประกาศหยุดเรียน สำหรับเนื้อหาวิชานี้จะกล่าวถึงความเชื่อมโยงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ภาวะโลกร้อน และมลพิษทางอากาศ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมตลอดจนแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
  วิดีโอบทเรียน 26 ตอน
  แบบทดสอบก่อนเรียน, แบบทดสอบท้ายบท, แบบทดสอบหลังเรียน
  Course Active Period: Jan 30th, 2020 - Mar 31st, 2020
  Enrollment Period: Jan 30th, 2020 - Mar 31st, 2020
  Current Enrollment: 5001/5000 enrolled
  ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
  Chulalongkorn University
  Course Full
 • Loading Video
  รายวิชาการทำความเข้าใจงบการเงิน จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ ประโยชน์ของแต่ละงบการเงิน ความสัมพันธ์ของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสด
  วิดีโอบทเรียน 25 ตอน
  ทดสอบท้ายบทเรียน / ข้อสอบหลังเรียน
  Course Active Period: Jan 30th, 2020 - Mar 31st, 2020
  Enrollment Period: Jan 30th, 2020 - Mar 31st, 2020
  Current Enrollment: 5000/5000 enrolled
  ผศ. ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
  Chulalongkorn University
  Course Full
 • Loading Video
  รายวิชา หลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย ขอบเขตการใช้กฎหมาย การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย และประเภทของกฎหมาย
  วิดีโอบทเรียน 45 ตอน
  ข้อสอบก่อนเรียน / ทดสอบท้ายบทเรียน / ข้อสอบหลังเรียน
  Course Active Period: Jan 30th, 2020 - Mar 31st, 2020
  Enrollment Period: Jan 30th, 2020 - Mar 31st, 2020
  Current Enrollment: 5000/5000 enrolled
  รศ.มานิตย์ จุมปา
  Chulalongkorn University
  Course Full
 • Loading Video
  เนื้อหาวิชาจะนำเสนอเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง หลักการพื้นฐานของสัญญา ความสัมพันธ์เชิงสัญญาในโครงการก่อสร้าง สัญญาจ้างก่อสร้างประเภทต่างๆ เอกสารสัญญาจ้างก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
  วิดีโอบทเรียน 20 ตอน
  แบบทดสอบก่อนเรียน, แบบทดสอบท้ายบท, แบบทดสอบหลังเรียน
  Course Active Period: Jan 30th, 2020 - Mar 31st, 2020
  Enrollment Period: Jan 30th, 2020 - Mar 31st, 2020
  Current Enrollment: 5001/5000 enrolled
  รศ. ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์
  Chulalongkorn University
  Course Full
 • Loading Video
  เนื้อหาที่ให้ความรู้ที่เน้นประเด็นไวยากรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้บ่อย รวมถึงเป็นกลุ่มที่มักพบเจอในข้อสอบ ดังนั้นจึงเน้นการสอนให้ผู้เรียนได้ทบทวนประเด็นไวยากรณ์จำเป็นที่เคยเรียนแล้ว ชี้ให้เห็นจุดที่มักพลาด รวมถึงให้ทำแบบฝึกหัดรูปแบบต่างๆ เพิ่มความพร้อมสู้ทุกสนามสอบ
  วิดีโอบทเรียน 10 ตอน
  Post-test
  Course Active Period: Jan 30th, 2020 - Mar 31st, 2020
  Enrollment Period: Jan 30th, 2020 - Mar 31st, 2020
  Current Enrollment: 5004/5000 enrolled
Chula MOOC

Chula MOOC: Permanent Courses

 • Loading Video
  วิชา สืบสานสาระมหาชาติ (คำหลวง) เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องมหาชาติและการเทศน์มหาชาติมาเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาคมทุกระดับอย่างกว้างขวาง โดยมีการเรียบเรียง และคัดสรรเนื้อหาที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย ถูกต้องและเหมาะสม
  วิดีโอบทเรียน 14 ตอน
  แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบทดสอบย่อย/แบบทดสอบหลังเรียน
  Course Active Period: Not specified
  Enrollment Period: Not specified
  Current Enrollment: 5000/5000 enrolled
  ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา และคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น พ.ศ. ๒๕๑๐
  Chulalongkorn University
  Course Full
 • Loading Video
  ‘Survival Thai’ online course provides you lessons on conversations, vocabularies and idioms about self-introduction, pronouns, farewell and thank you expressions, ordering food, time and date, making an appointment, seasons and weather, colors, asking questions, telling directions, making apologies and requests, asking for permissions, prohibitions, body, health,illnesses and hobbies.
  15 Video Clips
  Pre-Test, Post-Test
  Course Active Period: Not specified
  Enrollment Period: Not specified
  Current Enrollment: 9454/10000 enrolled
  Office of International Affairs and Global Network, CU
  Chulalongkorn University
 • Loading Video
  ‘Thai on Campus’ online course provides you lessons on informal conversations, vocabularies and idioms about greetings, food ordering and CU students’ clothing.
  10 VDO Clips
  Pre-Test, Post-Test
  Course Active Period: Not specified
  Enrollment Period: Not specified
  Current Enrollment: 6963/10000 enrolled
  Centre for Thai as a Foreign Language, Faculty of Arts, Chulalongkorn University
  Chulalongkorn University