เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : Shelldon ชวนน้องรักษ์โลก เรื่องมลพิษทางทะเล
ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์ ผศ. ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ศ. ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ และ คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต
Chulalongkorn University
วิชา เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : Shelldon ชวนน้องรักษ์โลก เรื่องมลพิษทางทะเล จะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษทางทะเลและการจัดการอย่างครบวงจร ซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 14 ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยรายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ทราบถึงแหล่งที่มา สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางทะเล ตลอดจนเทคโนโลยี นวัตกรรม และนโยบายต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทำความเข้าใจปัญหา พร้อมทั้งหาแนวทางการรับมือที่เหมาะสม เพื่อต่อยอดสู่การนำผลลัพธ์ที่ได้ไปผสมผสานกับองค์ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรและสภาพแวดล้อมทางทะเล ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.