หัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ทีมคณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์
Chulalongkorn University
CUHR # 75146589

วิชา หัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการจำลองหัตถการช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ห้องฉุกเฉินเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเป็นหัตถการที่แพทย์ทุกคนจำเป็นต้องทำเป็น

คำเตือน
หัตถการในรายวิชานี้ต้องทำโดยผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือภายใต้การควบคุมดูแลของผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เท่านั้น

uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.