การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)
อ. นพ.ธนดล โรจนศานติกุล
Chulalongkorn University
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเป็นความรู้และทักษะพื้นฐานที่ประชาชนทั่วไปพึงมี และสามารถทำได้ ซึ่งการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสังคมใหญ่ที่ประกอบด้วยนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรจำนวนมาก ดังนั้นหากนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านมีความรู้และทักษะในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เบื้องต้นได้นั้น จะเป็นการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและลดภาวะทุพพลภาพแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้ ดังนั้นหากผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาการแจ้งเหตุฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลเหตุฉุกเฉินการแพทย์เบื้องต้น จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงานและผู้ประสบเหตุในสังคมได้ต่อไป
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.