สืบสานสาระมหาชาติ (คำหลวง) รุ่นที่ 2
ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา และคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น พ.ศ. ๒๕๑๐
Chulalongkorn University
วิชา สืบสานสาระมหาชาติ (คำหลวง) เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องมหาชาติและการเทศน์มหาชาติมาเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาคมทุกระดับอย่างกว้างขวาง โดยมีการเรียบเรียง และคัดสรรเนื้อหาที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย ถูกต้องและเหมาะสม
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.