ChatGPT ช่วยทำวิจัยได้ไม่ต้องเหนื่อยแทบตาย (ในทุกขั้นตอน)

รศ. ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล
CHULAMOOCSNAP0002 (2022/2)
4.82
Anyone can join.
Enrollment period:
Jul 17th, 2022 - Dec 31st, 2027
Class active period:
Jul 17th, 2022 - Dec 31st, 2027
16155 / 20000

Completion awards

Learners passed the course in time will receive:
  • Certificate of completion

Course description

ChatGPT ช่วยทำวิจัยได้ไม่ต้องเหนื่อยแทบตาย (ในทุกขั้นตอน) จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ ChatGPT เป็นตัวช่วยในการเขียนงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกหัวข้องานวิจัย ขอบเขตงานวิจัย การช่วยทำแบบสอบถาม การหาแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงบทบาทของ ChatGPT ในเชิงจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบว่า ChatGPT สามารถเป็นตัวช่วยทำวิจัยได้จริงหรือไม่

Course instructors

  • รศ. ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.