สร้างสรรค์โลกใหม่ด้วยวิศวกรรม (Engineering My World)

รศ. ดร.อติวงศ์ สุชาโต ผศ. ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร ผศ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ รศ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ และ รศ. ดร.เสวกชัย อร่ามวงศ์
CU.ENG.003 (2022/1)
4.92
Anyone can join.
Enrollment period:
Not specified
Class active period:
Not specified
1622 / 5000

Completion awards

Learners passed the course in time will receive:
  • Certificate of completion

Course description

ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการทำงาน และประสบการณ์การทำงานเพื่อแก้ปัญหาในสังคมแบบวิศวกรผ่านขั้นตอน Conceive – Design – Implement – Operate, ความรู้เกี่ยวกับสาขาต่าง ๆ ของศาสตร์ทางวิศวกรรมและประเภทปัญหาในสังคมที่เกี่ยวข้อกับศาสตร์นั้น ๆ, การประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาและแนวคิดทางวิศวกรรม

Course instructors

  • Assoc. Prof. Dr.Atiwong Suchato
  • ผศ. ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร
  • ผศ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
  • ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
  • รศ. ดร.เสวกชัย อร่ามวงศ์
  • รศ. ดร.อังคีร์ ศรีภคากร
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.