Cloud Computing for Everyone รุ่นที่ 2
ผศ. ดร.ฑิตยา หวานวารี
Chulalongkorn University
คลาวด์เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ก็เริ่มขยับขยาย หรือโยกย้ายระบบงานขึ้นไปบนคลาวด์ ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคลาวด์ บริการบนคลาวด์ การคิดค่าใช้จ่ายของคลาวด์ การรักษาความปลอดภัยเมื่อใช้คลาวด์ และสามารถใช้งานคลาวด์เบื้องต้น
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.