MANAGEMENT FOR NEW ENTREPRENEUR
คุณขัตติยา อินทรวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ ทรัพย์สุข รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสา โค้งประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์
Chulalongkorn University
ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ ได้ปรับพันธกิจของการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายการสร้างระบบรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมให้นิสิตเก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนา Future Leaders ส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบต่อส่วนรวม Impacful Research and Innovation และสร้างความร่วมมือระหว่างนิสิตเก่ากับมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน เพื่อให้นิสิตเก่าเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือลงทะเบียนเรียน มีการติดตามวัดผลและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ เป็นการเน้นที่ SDG # 4 รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน รายวิชา MANAGEMENT FOR NEW ENTREPRENEUR จะกล่าวถึง การเรียนรู้สำหรับผู้บริหารหน้าใหม่ ที่จะทำให้ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารแถวหน้า โดยคุณขัตติยา อินทรวิชัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย) นิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และยังได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ที่มาให้ความรู้ ตามหลักวิชาการได้อย่างครบถ้วน
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.