การระงับข้อพิพาทในทางธุรกิจ
อ. ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ นางสาวลีลา เกตุขุนทด และนางสาวนพมาศ ธรรมธีรเดโช
Chulalongkorn University
วิชา การระงับข้อพิพาททางเลือก เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยทั้ง 2 หน่วยงานเล็งเห็นแล้วว่า ความรู้ที่จะนำมาเสนอนี้มีความสำคัญต่อผู้เรียนทุกท่าน เพราะต้องการให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท และสามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเนื้อหาวิชานี้จะกล่าวถึงข้อพิพาททางธุรกิจ และวิธีการระงับข้อพิพาท การระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทกระบวนการเจรจา การระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทการประนอม การระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทการอนุญาโตตุลาการ และสุดท้ายกรณีศึกษาการระงับข้อพิพาททางเลือก
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.