ร่วมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยบนท้องถนนในทุกคน
สถาบันการขนส่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย และกรมการขนส่งทางบก
Chulalongkorn University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสถาบันการขนส่ง มีการจัดโครงการ #เพื่อนแท้ร่วมทาง ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมุ่งเน้นเรื่องการนำความรู้ในการสร้างให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนไปสู่การปฏิบัติจริง ของผู้ปฏิบัติงานขนส่ง และคาดหวังว่าจะขยายเครือข่ายภาคีออกไปสู่บริษัทผู้ขนส่งรายอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ทำการจัดคลิปความรู้และมารยาทในการขับขี่ยานพาหนะขึ้นมาเพื่อให้บุคคลที่สนใจได้เข้ามาเรียน
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.