หลักชะรีอะฮ์ในธนาคารอิสลาม รุ่นที่ 2
อ. ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม ดร.สมีธ อีซอ และ ดร.อาบิดีน วันขวัญ
Chulalongkorn University
วิชา หลักชะรีอะฮ์ในธนาคารอิสลาม เป็นวิชาที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากว่า ในปัจจุบันในกลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศแอฟริกาเหนือ รวมถึงประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งธนาคารอิสลาม และด้วยการดำเนินงานของธนาคารบนพื้นฐานของหลักชารีอะห์ยังเป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างมาก หลักชารีอะห์ (Islamic law) เป็นประมวลข้อกฎหมายที่มาจากคำสอนและหลักนิติศาสตร์ของศาสนาอิสลาม ซึ่งคลอบคลุมวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลและสาธารณชน ตลอดจนครอบคลุมด้านต่าง ๆ ของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยรายละเอียดของเนื้อหาวิชานี้จะมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ของหลักชารีอะห์ แนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมายและวิวัฒนาการของธนาคารอิสลาม และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารตามหลักชารีอะห์ เพื่อให้นิสิตและประชาชนทั่วไปสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.