คนรักสุนัข: Dog Lover รุ่นที่ 4
คณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
วิชา คนรักสุนัข : Dog Lover เป็นวิชาที่เริ่มต้นจากคนที่รักสุนัขและลงท้ายด้วยความเข้าใจว่าจะต้อง ดูแลสุนัขอย่างไร โดยเนื้อหาวิชานี้เปรียบเสมือนคู่มือการเลี้ยงสุนัขเบื้องต้นเพราะว่าจะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการเลือกสุนัข การเข้าใจพฤติกรรมของสุนัข การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การเลือกอาหาร การสังเกตอาการป่วย ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ การคุมกำเนิด รวมถึงการดูแลสุนัขในช่วงอายุต่างๆ
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.