ความรู้เรื่องดวงตาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ผศ. พญ.เปรมจิต เศาณานนท์ อ. พญ.กิติยา รัตนวงศ์ไพบูลย์ อ. นพ.สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข และอ.พญ.วรรณกรณ์ พฤกษากร
Chulalongkorn University
วิชา Eye for all Part II : ความรู้เรื่องดวงตาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง 1. สารเคมีเข้าตา เมื่อเรียนจบจะเข้าใจถึงการป้องกันที่ถูกต้องและการปฏิบัติตัวกรณีพบผู้ป่วยสารเคมีเข้าดวงตา 2. อุบัติเหตุทางตา เมื่อเรียนจบจะเข้าใจถึงนิยามของการบาดเจ็บทางดวงตาชนิดต่างๆและวิธีการปฐมพยาบาลและรักษาเบื้องต้น รวมถึงการรักษาที่ไม่ได้ผลจริงแต่มีการอวดอ้างในปัจจุบัน 3. การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยโรคทางตา เมื่อเรียนจบจะสามารถซักประวัติและตรวจคัดกรองการมองเห็น ความดันตา การมองเห็นสี ลานสายตา และความสำคัญของการตรวจ 4. การสูญเสียการมองเห็นฉับพลัน เมื่อเรียนจบจะเข้าใจถึงสาเหตุของการสูญเสียการมองเห็น การซักประวัติที่สำคัญ การตรวจร่างกายเบื้องต้น และการส่งต่อผู้ป่วยที่เหมาะสม 5. การสูญเสียการมองเห็นเรื้อรัง เมื่อเรียนจบจะเข้าใจถึงสาเหตุของการสูญเสียการมองเห็น การซักประวัติที่สำคัญ การตรวจร่างกายเบื้องต้น และการส่งต่อผู้ป่วยที่เหมาะสม 6. ตาแดง เมื่อเรียนจบจะเข้าใจถึงนิยามของโรคและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการรักษาที่ไม่ได้ผลจริงแต่มีการอวดอ้างในปัจจุบัน 7. ยาหยอดตาที่ใช้บ่อย เมื่อเรียนจบจะเข้าใจการทำงานของดวงตาและยาหยอดตาที่ใช้บ่อย และวิธีการหยอดยาอย่างถูกวิธี 8. สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง สายตายืด เมื่อเรียนจบจะเข้าใจถึงนิยามของสายตาผิดปกติแบบต่างๆ และวิธีการรักษา รวมถึงการเลือกแว่นสายตาโดยคร่าวๆ
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.