ความปกติใหม่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย (BIM) รุ่นที่ 2
รศ. ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ และ ผศ.กวีไกร ศรีหิรัญ
Chulalongkorn University
วิชา ความปกติใหม่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย (BIM) เนื้อหาวิชานี้จะนำเสนอเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศในงานก่อสร้างและการจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling (BIM) for Construction 4.0) การประยุกต์ใช้ BIM ในขั้นตอนต่างๆ ของโครงการก่อสร้าง ประเภทของแบบจำลอง BIM การวางแผนและการนำ BIM ไปใช้งาน เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการจัดการสารสนเทศอาคาร เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ BIM ในการวางแผนและบริหารโครงการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.