HRM From Theories to Practices รุ่นที่ 5
รศ. ดร.เดชา เดชะวัฒนไพศาล
Chulalongkorn University
รายวิชา HRM From Theories to Practices จะเป็นการศึกษาแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ รวมถึงได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถนำความรู้ เครื่องมือ และวิธีการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในหน่วยงาน/องค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.