หลักการพื้นฐานทางกฎหมายแพ่ง รุ่นที่ 5
อาจารย์ชนิสา งามอภิชน
Chulalongkorn University
รายวิชา หลักการพื้นฐานทางกฎหมายแพ่ง จะมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา โครงสร้างความรับผิดทางอาญา เหตุลดโทษ การพยายามกระทำความผิด บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และความผิดอาญาในบางฐานความผิดที่สำคัญ
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.