แนวทางการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข
Chulalongkorn University
แนวทางการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะมีเนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ นิสิต นักศึกษา นักออกแบบและประชาชนทั่วไป ด้านความเข้าใจในเรื่องบ้านประหยัดพลังงานอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการออกแบบ และตัวอย่างการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานที่ได้จากการประกวด ตลอดจนให้ประชาชนสามารถ download แบบก่อสร้างบ้าน เอกสารแนะนำด้านการประหยัดพลังงานและราคากลางเพื่อนำไปพัฒนาใช้ได้จริง
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.