การสื่อสารในภาวะวิกฤต
รศ. ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา
Chulalongkorn University
การสื่อสารในภาวะวิกฤต จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับความหมายของการจัดการความขัดแย้ง การดำเนินการจัดการความขัดแย้ง การจัดการภาวะวิกฤต และกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ และสามารถวางแผนและดำเนินการสื่อสารในภาวะวิกฤต รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.