เคล็ดวิชาค้นคว้า กระบวนท่านำเสนอผลงาน รุ่นที่ 4
คณาจารย์จากภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
เคล็ดวิชาค้นคว้า กระบวนท่านำเสนอผลงาน จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับทักษะการค้นคว้า รู้จักวิธีการค้นคว้าวิจัย การเข้าถึงแห่งสารสนเทศวิชาการได้ สามารถประเมินสารสนเทศ และเรียบเรียงผลงานทางวิชาการโดยสอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้วิจัย และการอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.