ธรณีแปรสัณฐาน
ศ. ดร.สันติ ภัยหลบลี้
Chulalongkorn University
ธรณีแปรสัณฐาน จะนำเสนอเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ การแปลความทางธรณีแปรสัณฐานได้จากการมองสภาพพื้นผิวของโลก และเข้าใจหลักการต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ ธรณีแอ่นตัว (Geosyncline) หลักฐานการแปรสัณฐาน (Evidence of Tectonic) แผ่นเปลือกโลกและการเคลื่อนที่ (Plate and Movement) การเคลื่อนที่ออกจากกัน (Divergent Movement) การเคลื่อนที่เข้าหากัน (Convergent Movement) การเคลื่อนที่ผ่านกัน (Transform Movement) เมื่อผู้เรียนได้เรียนวิชานี้แล้วจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรณีแปรสัณฐานในแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.