หลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป รุ่นที่ 5
รศ.มานิตย์ จุมปา
Chulalongkorn University
รายวิชา หลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย ขอบเขตการใช้กฎหมาย การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย และประเภทของกฎหมาย
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.