การอ่านจับใจความ
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
ทักษะการอ่านเป็นหนึ่งทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลา เราต่างต้องพบเจอบทอ่านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บทอ่านขนาดสั้น ๆ ในชีวิตประจำวัน ไปจึงถึงบทอ่านขนาดยาวทั้งที่เป็นบทอ่านให้ความรู้ หรือบทอ่านบันเทิงคดี แต่ไม่ว่าจะเป็นบทอ่านประเภทใดก็ตาม ผู้อ่านล้วนแต่ต้องใช้ทักษะการอ่านจับใจความทั้งสิ้น สำหรับการอ่านจับใจความมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการอ่านที่ผู้อ่านจะต้องค้นหาเนื้อหาสาระของเรื่องที่อ่านเพื่อให้ทราบถึงสาระสำคัญหรือความคิดหลักที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารทั้งในแต่ละย่อหน้าหนือตลอดทั้งเรื่อง เนื้อหาาในรายวิชานี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการอ่านจับใจความเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการอ่านจับใจความอ่านประเภทต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์และเป็นพื้นบานสำคัญในการเรียนรู้ต่อไป
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.