รู้จักกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ รุ่นที่ 2
ผศ. ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์, ผศ. ดร.สุวิมล โรจนาวี, รศ. ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, รศ. ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า, รศ. ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม, อ.ไพศาล ลิ้มสถิตย์, ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร, ดร. ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และ ทพญ.วิกุล วิสาลเสสถ์
Chulalongkorn University
เนื้อหาวิชารู้จักกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ จะมุ่งเน้นความรู้เรื่องของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก การปกป้องนโยบายสาธารณะจากธุรกิจยาสูบ มาตรการเกี่ยวกับการลดอุปสงค์ของยาสูบ เช่น มาตรการด้านราคา ด้านภาษี มาตรการภาพ คำเตือน การโฆษณา มาตรการการควบคุมการผลิต เป็นต้น
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.