มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: ตั้งไข่ไวยากรณ์ รุ่นที่ 7
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Chulalongkorn University
รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: ตั้งไข่ไวยากรณ์ จะมีเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง Parts of Speech สอนให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ของคำชนิดต่างๆ แยกคำชนิดต่างๆ ได้ โดยดูจาก suffixes สามารถนำความรู้เบื้องต้นนี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถทำโจทย์ที่ทดสอบเรื่อง parts of speech ได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเติมคำ หรือ error identification
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.