ลดน้ำหนักด้วยอาหารและวิธีการหลากหลาย
ศ. ดร. ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช
Chulalongkorn University
ลดน้ำหนักด้วยอาหารและวิธีการหลากหลาย (Weight loss by diet and various approaches) เนื้อหาวิชาจะนำเสนอเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก ตั้งแต่นิยามและเกณฑ์ตัดสินความอ้วน ปัจจัยด้านอาหารชนิดต่าง ๆ ที่อาจจะเพิ่มน้ำหนักหรือช่วยลดน้ำหนัก รวมทั้งวิธีการลดความอ้วนแบบต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นอย่างไร บางผลิตภัณฑ์อาจก่อผลเสียต่อสุขภาพขั้นรุนแรงได้ วิชานี้จะช่วยให้ผู้เรียนรู้เท่าทัน และลดน้ำหนักได้อย่างไม่ทำร้ายสุขภาพและเกิดผลยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.