ก้าวแรกสู่การสร้างคุณค่าด้วยข้อมูล รุ่นที่ 4
รศ. ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ
Chulalongkorn University
รายวิชา ก้าวแรกสู่การสร้างคุณค่าด้วยข้อมูล จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญสำหรับนิสิต และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยเนื้อหาวิชาจะนำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญในการเก็บข้อมูล ประเภทข้อมูล แนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูล รวมถึงกรณีตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.