การพัฒนาทักษะชีวิต รุ่นที่ 3
ผศ. ดร.ธนสิน ชุตินธรานนท์ อ. ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว และ อ. ดร.อัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี
Chulalongkorn University
วิชาการพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills Development) จะมีเนื้อหาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจพัฒนาตนเองในด้าน ทักษะชีวิต ผ่านการสื่อสารภายในตนเองและการแนะแนว สำหรับเนื้อหาทั้งหมด ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การสื่อสารภายในตนเอง การแนะแนวเบื้องต้น และการทำสมุดแปลนชีวิต
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.