Cooking for Life
หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล รศ. ดร.อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ ผศ. ดร.วรประภา นาควัชระ ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผศ. ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ และ คุณณัฐญา ฤกษ์ปรีชา
Chulalongkorn University
Chula the Master เป็นโครงการที่ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์มุ่งพัฒนาบทบาทในการเป็นศูนย์รวมกิจกรรมและข้อมูลข่าวสารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดึงนิสิตเก่าเข้ามามีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงผลผลิตทางวิชาการของคณะ/สถาบันต่างๆ และองค์ความรู้ ทรัพยากร รวมทั้งประสบการณ์การทำงานจริงจากนิสิตเก่า เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเกื้อหนุนกันทางการงานอาชีพ และเกิดกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรายวิชานี้เป็นเรื่องการทำอาหารโดยเชื่อมโยงความรู้ด้านอาหารในชีวิตประจำวันให้เข้ากับความรู้อื่น ๆ ที่หลากหลายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น การถนอมอาหารโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การบริหารธุรกิจอาหารโดยใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการตลาด อาหารกับจิตใจโดยใช้ความรู้ทางจิตวิทยา
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.