โครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย
ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ อ.ดร.ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์ อ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ อ.ดร.ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย (ระยะที่ 1) เป็นความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคณจารย์จากคณะนิติศาสตร์ จำนวน 5 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับภาคธุรกิจ ในการกรอกข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนในแบบ 56-1 One Report ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวน ตรวจสอบ ดูแล เรื่องของสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.