มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: โค้งสุดท้ายไวยากรณ์ และการออกเสียงภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 6
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Chulalongkorn University
รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : โค้งสุดท้ายไวยากรณ์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ จะเป็นการสรุปประเด็นไวยากรณ์ที่พบบ่อยในข้อสอบ ติวเข้มสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด ทบทวนประเด็นเพิ่มความมั่นใจก่อนเข้าสนามสอบ และสอนเกี่ยวกับ problem sounds, word stress และ linking sounds รวมถึงการออกเสียงเบื้องต้น
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.