ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ (Awaken Your Creative Power) (จุฬาฯ)
อาจารย์ ธงชัย โรจน์กังสดาล
Chulalongkorn University
CUHR # 75145340
วิชาปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ เป็นวิชาที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจะเป็นนักสร้างสรรค์ผลงานที่ดีได้ ผู้เรียนจะต้องมี การจดบันทึก การตั้งคำถาม การสังเกต การหาไอเดียใหม่ ๆ การลงมือทำ และลองหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา