มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: Conversation มั่นใจ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Chulalongkorn University
Login with Facebook
to join or access the course
รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : Conversation มั่นใจ จะสอนเทคนิควิธีทำข้อสอบแนว Conversation หรือ Part ที่เรียกว่า Speaking โดยนำเสนอ Expressions, Idioms หรือ Proverbs ที่พบเห็นบ่อยในชีวิตจริง และในข้อสอบ นอกจากนี้สามารถนำไปใช้เตรียมตัวสอบได้อย่างมั่นใจ รวมถึงสามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน