การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ 3
รศ. ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา
Chulalongkorn University
รายวิชาการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์ จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ โดยผู้สอนจะกล่าวถึงความรู้พื้นฐาน ประวัติความเป็นมา ประเภทของรายการวิทยุ และโทรทัศน์ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ วิธีการเขียนบทวิทยุ และการเขียนบทโทรทัศน์ พร้อมทั้งนำเสนอเทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ที่ดีจะต้องรู้จักพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรต้องการ และเผยแพร่สื่อที่ดีเพื่อให้สื่อสามารถเข้าถึงมวลชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.