การแสดงเบื้องต้นสำหรับทุกคน รุ่นที่ 2
อ. ดร.กฤษณะ พันธุ์เพ็ง
Chulalongkorn University
วิชา การแสดงเบื้องต้นสำหรับทุกคน เนื้อหาวิชาจะนำเสนอเกี่ยวกับศิลปะการแสดงในระดับเบื้องต้น โดยให้ความสำคัญกับองค์ประกอบของการแสดง การพัฒนาทักษะที่จำเป็น การฝึกฝนสำหรับนักแสดง การสร้างสรรค์ตัวละคร การวิเคราะห์ตัวละคร การซ้อมและสร้างฉากการแสดงอย่างสั้น โดยผู้เรียนจะได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานการแสดงเดี่ยวของตัวเอง (Monologue) และได้บันทึกการแสดงผ่านกล้องถ่ายวิดีโอ การเรียนการสอนในวิชาจะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันใน Facebook Group โดยผู้เรียนจะได้รับทักษะทางด้านการสื่อสารผ่านร่างกายและเสียงเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด และลักษณะนิสัยของตัวละครที่เพิ่มมากขึ้น สามารถสื่อสารหลักการและทักษะพื้นฐานในการเป็นนักแสดงได้ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครและการแสดงได้อย่างมีหลักการและสร้างสรรค์
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.