Ultrasound in Emergency Medicine

 • Introduction to US and upper abdomen in emergency medicine
  อ. พญ.ลักษณะพรรณ เจริญวิศาล
  3763/10000
 • E-FAST and lung ultrasound in emergency medicine
  อ. นพ.รัฐชัย แก้วลาย
  537/10000
 • Gynological Ultrasound in emergency medicine
  ผศ. นพ.เกษม เรืองรองมรกต
  326/10000
 • Obstetric ultrasound in emergency medicine
  ผศ. นพ.เกษม เรืองรองมรกต
  246/10000
 • Vascular ultrasound in emergency medicine
  พญ.ศศิกร เฟื่องกำลูน
  187/10000
 • Basic echocardiography in emergency medicine
  อ. พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล
  160/10000
 • KUB ultrasound in emergency medicine
  อ. พญ.ลักษณะพรรณ เจริญวิศาล
  0/10000
  Coming soon
ประวัติและการสะสมการเรียนรู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของ "ซียูนิวรอน"
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย