ภาษารัสเซียเบื้องต้น
อ. ดร.รมย์ ภิรมนตรี
Chulalongkorn University
Login with Facebook
to join or access the course
รายวิชา ภาษารัสเซียเบื้องต้น จะมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร ระบบการออกเสียง ไวยากรณ์รัสเซียขั้นพื้นฐาน การฝึกทักษะด้านการฟัง พูดและอ่าน