หลักการพื้นฐานทางกฎหมายอาญา​
อ.ฐิตินันท์ เต็งอำนวย
Chulalongkorn University
Login with Facebook
to join or access the course
รายวิชา หลักการพื้นฐานทางกฎหมายอาญา จะมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา โครงสร้างความรับผิดทางอาญา เหตุลดโทษ การพยายามกระทำความผิด บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และความผิดอาญาในบางฐานความผิดที่สำคัญ