English for Careers I: For Hotel Staff
คณาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
Login with Facebook
to join or access the course

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา English for Careers I : For Hotel Staff จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับบทสนทนา คำศัพท์ และสำนวนที่เกี่ยวกับพนักงานโรงแรม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพต่างๆ

Cover adapted from Ian Schneider on Unsplash