การตลาดในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 6
อ. ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
Chulalongkorn University
รายวิชาการตลาดในศตวรรษที่ 21 จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับนิยามของการตลาด แนวคิดหลักเกี่ยวกับการตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการตลาดในศตวรรษที่ 21
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.