มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: โค้งสุดท้ายไวยากรณ์ และการออกเสียงภาษาอังกฤษ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Chulalongkorn University
Login with Facebook
to join or access the course
รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: ตั้งไข่ไวยากรณ์ จะมีเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง Parts of Speech สอนให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ของคำชนิดต่างๆ แยกคำชนิดต่างๆ ได้ โดยดูจาก suffixes สามารถนำความรู้เบื้องต้นนี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถทำโจทย์ที่ทดสอบเรื่อง parts of speech ได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเติมคำ หรือ error identification